Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ПУП за ПИ № 72709.27.36 по КК и КР на с. Тополи

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 166/ 14.03.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за I-36 „За търговски крайпътен, обслужващ комплекс, бензиностанция, сервиз, мотел, заведение за обществено хранене и магазин“ от масив 2, местност „Ачмите“, з-ще с. Тополи, Община Варна /ПИ № 72709.27.36 по КК и КР на с. Тополи, Община Варна/, одобрен със Заповед № Г-134/26.03.2007 г. на Зам.-Кмета на Община Варна и изменение на улична регулация от о.т. 23 с разширение на запад до края на землище Варна, одобрена с Решение № 2304-8 от Протокол № 42/05,06.08.2015 г. на Общински съвет - Варна.

 
обявление- отн.Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за IV-735 от кв. 32 по плана на с. Казашко, Община Варна /ПИ № 35211.501.148 по КК и КР на с. Казашко, Община Варна/, одобрен със Заповед № Р-40/30.04.1992 г. на Кмета на Община Варна.

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „ГАРАНТ-СЕВДАЛИНА ЯНЕВА"

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 25.09.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Гарант – Севдалина Анева“ за:

 

„Изграждане на ремонтна работилница от термо панели – за ремонт на метални конструкции и механизми на повдигателни съоръжения в ПИ № 72709.44.35 в землището на село Тополи, община Варна“

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 21 - 24 of 43