Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 14.09.2020г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД за:

 Оползотворяване на отпадък с код 100601-шлаки от първи и втори етап на производство (фаялит) в производството на бетонови смеси за производство на бетонови изделия“ в УПИ № XVI-19.62, кв.1 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, землище  село Тополи, община Варна.

 

         1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Н. Николов

     

 
заповеди дерегистрация/26.06.2020
Съгл. Заповед №2304/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Александър Димитров 11 на лицата КатяПетрова Георгиева, Виктор Гошев Георгиев и Димитър Йорданов Димитров.
 
 Съгл. Заповед №2300/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Георги Овчаров 16 на лицата Георги Ангелов Василев и Светла Атанасова Димитрова.
 
Съгл. Заповед №2298/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Тодор Илиев Дочев 1 на лицата Валентина Стефанова Колева, Дияна Стефанова Колева  и Ивелина Стефанова Колева.
 
Зоповедите могат да бъдат предоставени за преглед в деловодството на Кметство Тополи, както и на таблото за обяви в сградата на кметството.
 
заповед 24.05.2020

З А П О В Е Д

№ 30

с.Тополи, 18.05.2020 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 325 на МС от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни 2020г.,

поради фактическа невъзможност за осигуряване изпълнението на изискваните мерки в Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г.,

 

НАРЕЖДАМ

 

1.    Отменяне на празненствата на открито във връзка с празника на село Тополи – 24 май;

2.    Забранявам разполагането и всякаква дейност на сергии и др.търговски и увеселителни обекти в рамките населеното място;

3.    При констатирани нарушения незабавно да се уведомяват органите на ОД на МВР-Варна.

ОПРЕДЕЛЯМ

 

      Следните длъжностни лица, които ще извършват действия по горепосочените нареждания:

1.     Зорница Георгиева – гл.експерт ТА в Кметство Тополи

2.     Ирина Добрева – гл.специалист ПП в Кметство Тополи

3.     Ивелина Кръстева – касиер-счетоводител в Кметство Тополи

4.     Емилия Кирова Драганова – гл.специалист ЕК в Кметство Тополи

 

Заповедта да бъде предоставена за информация на заинтересованите лица, обявена в сайта на Кметство Тополи и таблото за обяви в сградата на кметството.

Заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

 

БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ

 КМЕТ НА СЕЛО ТОПОЛИ

 
<< Start < Prev 11 12 Next > End >>

Results 41 - 44 of 46