Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Вх.№ РД17008076ТПЛ/25.04.2017

 

от

 „ХИДРОСТРОЙ“ АД  за Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци по чл.15,т. 3  от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в  ПИ 72709.502.61  по КККР.

 

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

            Днес 26.04.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и съгласно чл. 69 от АПК, чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място, а именно уведомление за инвестиционно предложение от  „ХИДРОСТРОЙ“ АД  за:

 

 Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци по чл.15,т. 3  от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в  ПИ 72709.502.61  по КККР.

 

  Подпис: Е.Драганова, И.Добрева

 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Вх.№ РД17006869ТПЛ/05.04.2017

 

от

 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ МИТЕВ  И ИРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА  за Изменение на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване  в  ПИ 72709.60.316  по КККР,  във връзка с реализацията на бъдещото намерение на собственика - „ складиране и разкомплектоване на МПС в (дейности с отпадъци)“.

 

 

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

            Днес 05.04.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място, а именно уведомление за инвестиционно предложение за:

 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ МИТЕВ  И ИРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА  за Изменение на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване  в  ПИ 72709.60.316  по КККР,  във връзка с реализацията на бъдещото намерение на собственика - „ складиране и разкомплектоване на МПС в (дейности с отпадъци).

 

Подпис: Е.Драганова, И.Добрева

 

 

 

 

 

 
24 МАЙ-търговска дейност

С цел създаване на по-добра организация при провеждането на празника на с.Тополи – 24 май, каним всички желаещи, които ще осъществяват търговска дейност, в сградата на Кметство Тополи от 03.04.2017г. за подаване на искане, заплащане на такса и определяне място за извършване на дейността.

от Кметството

 

 

 

За по-голяма прозрачност и безпристрастност при разпределяне на местата за извършване на търговска дейност във връзка с празника на с.Тополи-24.05.2017г. и във връзка със заповед №20/22.03.2017г. на кмета на с.Тополи ви информираме за следното:

  • ·        Местата ще се раздават на случаен принцип /жребий, който всеки ще тегли в деня на подаване на заявлението/.
  • ·        На по-късен етап ще бъдете информирани по телефона за точното местонахождение на съответното място, съобразно платената квадратура.
  • ·        С цел обезпечаване чистотата на района след приключване на търговската дейност, заедно с таксата да се внесе депозит от 5 /пет/ лева, който ще бъде възстановен след освобождаване и почистване на ползваното място.
 
<< Start < Prev 11 Next > End >>

Results 41 - 43 of 43