Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на “Екосейф“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 17.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “Екосейф“ ООД:

 

Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване в ПИ 72709.502.5 по КККР на село Тополи, общ. Варна

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

 
НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА    

Относно подаване на заявления за съществуващи и новоизградени кладенци за задоволяване на собствени потребности, разположени в населените места и селищните образования, съгл. Заповед №3221/нова/ считано от 08.10.2021г. същите се подават в районните и селищни кметства, като контролът се осъществява на местна почва.

Заповед №3221/08.10.2021г. в този смисъл може да бъде разгледана в цялост на таблото за обяви в Кметство Тополи. 

 
Уведомление за инвестиционно предложение на “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

   

         Днес 25.01.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:

 „Разширяване на производствена дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни) в част от УПИ XVI-19, 62, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир“, землище село Тополи, общ. Варна

 

 

 

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>

Results 45 - 48 of 71