Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ЗАПОВЕД-временни противоепидемични мерки на територията на село Тополи считано от 13.11.2020 до 30.

З А П О В Е Д

 №  63 /

12.11.2020г.

              На основание чл.46 т.8 и т.9 от ЗМСМА; Заповед № РД-01-651/11.11.2020г на Министъра на Здравеопазването;  чл.120б от КТ и във връзка с повишената епидемиологична обстановка на територията на населеното място

  Н А Р Е Ж Д А М :

                 I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на село Тополи считано от 13.11.2020  до 30.11.2020 г.:

  1.    Преустановяват се всякакви масови мероприятия, репетиции и школи на територията на село Тополи;

2.    На пазари и тържища изложени на открито да се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1.5м;

3.    Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си като допускат лица на и над 65- годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 08.00ч и 10.00 ч.В посочените часове не се допускат лица под 65- годишна възраст.

4.    В сградата на Кметството се допускат само лица при крайна необходимост само с предпазни маски и след дезинфекция;

5.    В сградата на Кметството е задължително провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения , в т.ч. дезинфекция, проветряване  и спазване на личната хигиена.

6.    Абсолютно се забранява допускането на служители и граждани с прояви на остри заразни заболявания.

7.    Да се сформират два екипа със служители, които ще се редуват и през един ден ще работят от разстояние без да се променят другите условия по трудовият договор и без да се нарушава ритъма на работа.

8.    Служителите чиято дейност не е свързана с пряко обслужване на населението работят при непроменени условия.  

9.    При възможност обслужването на граждани се осъществява на изнесено гише.

           

          За отговорник определям: Гл.експерт „ТА“- Зорница Георгиева .

                Настоящата заповед  да се сведе до знанието на всички служители в кметската администрация за сведение и изпълнение.

   Благовест Георгиев

              КМЕТ

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 03.10.2020г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД за:

 

„Оползотворяване на отпадък с код 100601-шлаки от първи и втори етап на производство(фаялит) в производството на бетонови смеси за производство на бетонови изделия“ в УПИ № XVI-19,62,кв.1 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, землище  село Тополи, община Варна.

 

 

 

 

 

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

               Н. Николов

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД за:

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 30.09.2020г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД за:

 

„Оползотворяване на отпадък с код 100601-шлаки от първи и втори етап на производство(фаялит) в производството на бетонови смеси за производство на бетонови изделия“ в УПИ № XVI-19,62,кв.1 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, землище  село Тополи, община Варна.

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 Next > End >>

Results 57 - 60 of 65