Menu Content/Inhalt

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Отдел ТСУ - АГ Print

Сектор "Архитектура и градоустройство" 

1. Издаване на скица за недвижим имот (скица за съд)
Необходими документи:
1. Заявление по образец – бланка
2. Документ за самоличност
3. Документ за собственост или право на строеж
6. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
7. Пълномощно/в случаите когато заявителя не е собственик на имота/
Такса:• За обикновена услуга - до 7 дни – 15,00 лв.
• За бърза услуга - до 5 дни – 30, 00 лв
• За експресна услуга – до 3 дни – 45, 00 лв.
Таксата се заплаща при подаване на заявлението

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза за проектиране)- чл. 140, ал.3 от ЗУТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец - бланка
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Документ за самоличност
4. Удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ и ЕТ/
5. Удостоверения за: данъчна регистрация; регистрация по БУЛСТАТ за ЮЛ и ФЛ(ЕТ)
6. Удостоверение за наследници - при наследствен имот

Такса:такса - 30,00лв. Таксата се заплаща при подаване на заявлението
Срок: от 14 дни до 30 дни

3. За заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Необходими документи:
1. Заявление по образец - бланка
2. Документ за самоличност
3. Удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ и ЕТ/
4. Удостоверения за: данъчна регистрация; регистрация по БУЛСТАТ за ЮЛ и ФЛ(ЕТ)
5. Документ за собственост или право на строеж
6. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
Такса: • За обикновена услуга - до 7 дни – 15,00 лв.
• За бърза услуга - до 5 дни – 30, 00 лв
• За експресна услуга – до 3 дни – 45, 00 лв.
Таксата се заплаща при подаване на заявлението

 4. Издаване на разрешение за преустройство на помещение с промяна на предназначение на основание чл. 38 и чл. 39 от ЗУТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец -
2. Документ за собственост (учредено право на строеж)
3. Документ за самоличност
4. Удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ и ЕТ/
5. Удостоверения за:  регистрация по БУЛСТАТ за ЮЛ и ФЛ(ЕТ)
6. Одобрени проекти
7. Мотивирано становище от инженер – конструктор с пълна проектанска правоспособност
8. Съгласие по смисъла на чл. 38 и чл. 39 от ЗУТ и/или решение на Общото събрание на заинтересованите лица.

Такса:  за жилищни сгради 1,35 лв. на кв.м. /доклад/
за нежилищни сгради 4,05
лв. на кв.м. /доклад/
за жилищни сгради 2,70лв. на кв.м. /без доклад/
за нежилищни сгради 8,10 лв. на кв.м. /без доклад/


Срок: от 14 дни до 30 дни

  5. Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план
Необходими документи:
1. Заявление по образец – бланка 1 бланка 2
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Документ за самоличност
4. Решение на Поземлената комисия /при необходимост/
5. Решение на съда за реституирани имоти /при необходимост/
6. Удостоверение за наследници- при наследствен имот
7. Геодезическо заснемане в координатната система 1970 г. /при необходимост/
8. Протокол за трасиране и въвод на имота /при необходимост/
9. Заповед за деактуване на възстановен имот на Областен управител на област Варна     /за имоти в ПЗ- Клисе баир/
Забележка: при спор за имотна граница, спора се решава в съда
Технология на извършване: гл. спец. Геодезист в случаите за ПЗ – Клисе баир или гл.спец.Участъков техник в случаите за регулацията на с.Тополи и с.Казашко /стая 2/-съставяне акт за допълване на КП на място, подписва се от заинтересованите страни- заповед на кмета - Обявяване на заповедта на кмета. При служебно допълване /поправка/ на КП в случай на постъпили възражения против заповедта на кмета се комплектова преписка до съда.

6. Искане за изменение на ПУП по чл. 133, 134, ал.1, ал.2, чл. 135 и чл. 136 от ЗУТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец - бланка
2. Документ за собственост
3. Документ за самоличност
4. Предложение за исканото изменение /по преценка на възложителя/
5. Удостоверение за наследници /при наследствен имот/
6. Скица от действащия ЗРП, включваща имоти /УПИ/, предмет на разработката, съседните имоти, включително и през улица.

Такса:  За урегулирани поземлени имоти – 30 дни – 50,00 лв.
За неуругулирани поземлени имоти – 30 дни – 50,00 лв.
Срок: указан 30 дни при разглеждане в ЕСУТ
Технология на извършване: районен техник - изготвят допускане /нареждане/ на кмета - подписва се от кмета - гл.спец. геодезист, районен техник писмено уведомяват гражданина за мнението на кмета за изработване на ЧИ на ПУП /или че отпада исканото изменение/. 

7. Допускане /разрешаване/ за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 124, ал.3 от ЗУТ
Необходими документи:
1. Заявление от собствениците по образец –  бланка
2. Документ за собственост
3. Документ за самоличност
4. Скица на имота - актуална
5. Проект за ПУП

Такса: 1. За искане за изработване на ПУП  
за урегулирани поземлени имоти – 30 дни – 50,00 лв.

за неурегулирани поземлени имоти – 30 дни – 50,00 лв
Срок: указан и съгласно ЗУТ и ГПК
Технология на извършване: изготвяне на заповед за разрешение за изготвяне на ПУП от гл. спец. "Участъков техник"/стая 2/.
Подписва се от: Кмета
След представяне на проект за Подробен устойствен план - разглеждане в ЕСУТ - обявяване на заинтересованите лица. Повтаря се процедурата по т. 7  

8. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от ЕСУТ /по чл.142, ал.5 и ал. 6, т.1 от ЗУТ/
Необходими документи:
1. Заявление 
2. Инвестиционен проект с фиксирана разгъната застроена площ /РЗП/
3. Удостоверение за публични и общински вземания /еднолични търговци, юридичвски лица, кооперации, дружества по ЗЗД, юридически лица с нестопанска цел регистрирани по закона ЗЮЛНЦ/
Такса: A) За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.) – 1,35 лв./кв.м. с ОСИП(доклад) 
ОСИП от ЕСУТ (не по-малко от 100 лв.)- 4,05 лв./кв.м.
B) За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.)– 2,70 лв./м2 с ОСИП (доклад)
ОСИП от ЕСУТ (не по-малко от 150 лв.) - 8,10 лв./кв.м.
C) 
За преустройство и реконструкции на база РЗП (не по-малко от 40 лв.) – 50 % от т. A и B 
D) За одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект на база РЗП (не по-малко от 100 лв.) – 300% от т. А, В и С
Срок: 30 дни - съгласно чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ

9. Разработване и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад чл.139, ал.3, чл.
142,чл.143, чл.144, чл.145 от ЗУТ 
Необходими документи:
1. Заявление – Бланка
2. Документ за собственост,а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
3. виза за проектиране в случаите:- при промяна на предмазначението на поземлените имоти в земеделски, горски и защитени    територии- допълващо застрояване, непредвидено в ЗРП- временни строежи- извън урбанизираните територии- в процес за изработване на ПУП - когато при прилагане действащ ПУП се променят само разположението и конфигурацията на   предвидените сгради
4. Инвестиционен проект - 3 екземпляра
5. Решение по ОВОС /при необходимост/
6 Оценка за съответствие или Решение на ЕСУТ
7. Договори за присъединяване с експлоатационните предприятия
8. Удостоверение за публични и общински вземания /еднолични търговци, юридичвски лица, кооперации, дружества по ЗЗД, юридически лица с нестопанска цел регистрирани по закона ЗЮЛНЦ/
ЗАБЕЛЕЖКА: Проектите да бъдат подписани от възложителя.За обекти по чл. 38, необходимите документи по ал. 4 или ал. 5 от чл. 38
Такса: A) За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.) – 1,35 лв./кв.м. с ОСИП(доклад) 
ОСИП от ЕСУТ (не по-малко от 100 лв.)- 4,05 лв./кв.м.
B) За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.)– 2,70 лв./м2 с ОСИП (доклад)
ОСИП от ЕСУТ (не по-малко от 150 лв.) - 8,10 лв./кв.м.
C) 
За преустройство и реконструкции на база РЗП (не по-малко от 40 лв.) – 50 % от т. A и B 
D) За одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект на база РЗП (не по-малко от 100 лв.) – 300% от т. А, В и С
E) За одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – на база РЗП (не по –малко от 100,00 лв.) – по т. a и b
Срок: 7 дни - съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ

 10. Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж /чл. 141, чл.142, чл. 143, чл.144, чл.145 ЗУТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец - бланка
2. Документ за собственост (учредено право на строеж, за сгради ЖСК – влязло в сила решение на Общо събрание за приемане на проекта, като: нотариален акт, протокол за съдебна делба, договор за доброволна делба, приватизационен договор за покупко – продажба, отстъпено право на строеж с разрешение за ползване, съдебно разрешение, протокол за въвод във владение и др.)
3. Документ за самоличност
4. Виза за проектиране
5. Одобрен инвестиционен проект
6. Копие от квитанция за платена такса
7. Копие от квитанция за разрешение за ползване на части от тротоари, улична платна и др. за строителни площадки /при необходимост/
8. Копие от квитанция за разрешение и направление и извозване на строителни отпадъци и земни маси /при необходимост/
9. Копие от квитанция за платени такси за премахване на дървесна растителност /при необходимост/
10. При съсобствен имот - Договор по чл. 183 от ЗУТ
11. За обекти по чл. 147, ал. 2 - становище на инженер – конструктор
12. Служебна бележка за задължения към община Варна
Такса: 100,00 лв. - само за обекти по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ
Срок: 30 дни
ЗАБЕЛЕЖКА: Комплексна услуга одобряване на проект и издаване на строително разрешение за инвестиционна инициатива - срок - 37 дни
 

11. Одобрение на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване /основание § 184 от ПЗР на ЗУТ/
Необходими документи:
1. Заявление – бланка
2. Документ за собственост
3. Скица (виза) за проектиране за изработване на инвестиционен проект – заснемане
4. Три копия от проекта, съдържащ архитектурна иконструктивна част.
5. Договори за присъединяване с експлоатационните дружества
6. Приложение решение за оценка за въздействие върху околната среда (при необходимост)
7. Констативен акт
8. Акт по ЗАНН
9. Квитанция за платена глоба.

Такса: 1. 300 % на база РЗП за узаконяване на строежи с доклад от лицензирана фирма консултант a.       За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.) – 1,35 лв./м2
b.       За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.) – 2,70 лв./м2
c.       За преустройство и реконструкции на база РЗП за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки (не по-малко от 40 лв.) – 50% от т.а и b 
2. 300 % на база РЗП за узаконяване на строежи без доклад от лицензирана фирма консултант
a.       За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 100 лв.) – 4,05 лв./м2
b.       За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 150 лв.)– 8,10лв./м2
c.       За преустройство и реконструкции на база РЗП (не по-малко от 40 лв.) – 50 % от т. A и B  Срок: при комплексен доклад от лицензирана фирма консултант – 14 дни; без доклад – 30 дни

 12. Приемане на екзекутивна документация /чл. 175 ал.2 от ЗУТ/
Необходими документи:
1. Заявление – бланка
2. Документ за собственост
3. Документ за самоличност
4. Разрешение за строеж
5. Пълен комплект чертежи за действително извършените стоителни и монтажни работи - 2 бр. екземпляра /при необходимост съгласно чл. 175, ал. 4 от ЗУТ/

ЗАБЕЛЕЖКА: За обекти от инж. инфраструктура след извършване на строежа възложителят предава незабавно един екземпляр от екзекутивната документацията на общината съгласно чл. 74, ал. 3 от ЗУТ
Такса: 10 % от стойността на инвестиционните проекти:
1. За одобрени и съгласувани проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ, по комплексен доклад от лицензирана фирма – консултант:
a. За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.) – 1,35 лв./м2
b. За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 50 лв.)– 2,70 лв./м2
c. За преустройство и реконструкции на база РЗП (не по-малко от 40 лв.) – 50 % от т. A и B
d. За одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект на база РЗП (не по-малко от 40 лв.) – 130% от т. А, В и С
e. Одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ на база РЗП (не по – малко от 100,00 лв.) – по т. А и В
2. За одобрени и съгласувани проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ от ЕСУТ (без комплексен доклад от лицензирана фирма – консултант)
a.       За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 100 лв.) – 4,05 лв./м2
b. За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП (не по-малко от 150 лв.) – 8,10 лв./м2
c. За преустройство и реконструкции на база РЗП за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки (не по-малко от 40 лв.) – 50% от т.а и b 
d. За одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект (не по-малко от 40,00 лв.) – 130 % от т. a, b и c
e. За одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – на база РЗП (не по –малко от 100,00 лв.) – по т. a и b
Срок: 7 и 14 дни

13. Удостоверение за факти и обстоятелства
Необходими документи:
1. Заявление бланка
2. Копие от документ за собственост (оригинал за сверка)
3. Документ за самоличност

Такса:10,00 лв.
Срок: 30 дни

14. Удостоверение за факти от кадастрален, регулационен и застроителен план
Необходими документи:
1. Заявление
2. Копие от документ за собственост
3. Документ за самоличност
Такса: 10,00 лв.
Срок: 7 дни

 15. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена/чл. 56 от ЗУТ - обслужващи отдиха, социални дейности и преместваеми съоръжения в частни имоти/
Необходими документи:
1. Заявление - бланка 
2. Карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ (копие)
3. Актуално състояние или дружествен договор (за ДЗЗД) (копие)

4. Служебна бележка за недължими общински вземания
5. Копие на разрешението за поставяне от предходната година (за съществуващи обекти)
6. Документ за самоличност (за справка) 
7. Удостоверение за публични и общински вземания /за ЮЛ и ЕТ/ - издава се от Изчислителния център
8. Актуална снимка на обекта, за нови обекти –примерен проект и снимка на мястото за разполагане
9. Скица с указан начин за разполагане на обекти в частни имоти
Такса: 20 лв./бр.
ЗАБЕЛЕЖКА: Таксите за ползването на терените е съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Варна, съгласно чл.9 от ЗМДТ
Срок: съгл. Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия на Община Варна
 

16. Удостоверение за търпим строеж /по &16 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ/
Необходими документи:
1. Заявление - по образец бланка 1    бланка 2
2. Нотариален акт за земята
3. Удостоверение за наследници
4. Нотариално заверена декларация за година на започване на строежа
5. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: 100,00 лв./след извършване на услугата/
Срок: 30 дни

17. Удостоверение за степен на завършеност /чл.181, ал.2 от ЗУТ/
Необходими документи:
1. Заявление – бланка
2. Документ за собственост или учредено право на строеж
3. Удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ и ЕТ/
4. Разрешение за строеж
5. Протокол за откриване на строителна площадка и дадена линия и ниво на строеж
6. Акт обр.14 за приемане на строителни конструкции
7. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: 100,00 лв
Срок: 10 дни

18. Удостоверение за степен на завършеност /чл.3, ал.3 от ЗМДТ/
Необходими документи:
1. Заявление –  бланка
2. Документ за собственост или учредено право на строеж
3. Удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ и ЕТ/
4. Разрешение за строеж
5. Протокол за откриване на строителна площадка и дадена линия и ниво на строеж
6. Акт обр.14 за приемане на строителни конструкции
7. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: 100,00 лв
Срок: 10 дни

19. Регистриране въвеждането в експлоатация на строежи от  ІV и V категория  
Необходими документи:
1. Искане за регистриране на строеж по образец – бланка
2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон
3. Строително разрешение /акт за узаконяване/
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива
5. .Заверена заповедна книга
6. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
7. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
9. Документ от Агенция по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
10. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
11. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа
12. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: - за нов строеж - 500,00 лв.- за преустройство - 400,00 лв.
Срок: 7 дни

20. Заверка на строително разрешение /чл. 153, ал. 2, ал.3 от ЗУТ/
Необходими документи:
1. Заявление по образец – бланка
2. Разрешение за строеж
3. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: 50,00 лв.
Срок: 30 дни

21. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
Необходими документи:
1. Молба свободен текст до Техническа служба при кметство Тополи
2. Документ за собственост
3. Оригинал и копие на документите за заверка
4. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: - обикновенна услуга – до 7 дни – 3,00 лв. /стр.
- бърза услуга – до 5 дни – 6,00 лв. /стр.
- експресна услуга – до 3 дни – 9,00 лв. /стр.

 22. Искане за разполагане на рекламно – информационен елемент /РИЕ/
Н
еобходими документи:
1. Завление - бланка
2. Ситуационно решение и/или
3. Архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб и/или снимки, колажи и други материали.
4. Копие от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние за ЮЛ и ФЛ(ЕТ)
5. Удостоверения за: данъчна регистрация; регистрация по БУЛСТАТ за ЮЛ и ФЛ(ЕТ); платени       данъци и такси
6. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: разрешение за поставяне на РИЕ - 60,00 лв.
месечна такса до 1.5 кв.м. – 10,00 лв. едностранно
месечна такса до 1,5 кв.м. - 20,00 лв.двустранно
Срок: 45 дни

23. За издаване на удостоверение по искане на ВРС и ВОС
Необходими документи:
1. Заявление по образец 
2. Документ за самоличност
3. Документ за собственост
4. Удостоверение от съответния съд - оригинал
5. Удостоверение за наследници
6. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: 10,00 лв.
Срок: 7 дни 

 

24. Представяне и вписване н регистър на технически паспорт на сграда.
1.Искане по образец - бланка
2.Технически паспорт на хартиен носител-2 бр.
3.Технически паспорт на магнитен носител- 1 бр.
4.Копие от разрешение на строеж
5.Копие от удостоверението по чл.52, ал.5 на ЗКИР
Такса: 20,00лв.
Срок: Веднага

25.За издаване на удостоверение за законност на сградата при закупуване на земя при договор за отстъпено право на строеж
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Удостоверение за наследници
4. Позволителен билет
5. Разрешение за строеж
6. Договор за отстъпено право на строеж
7. Нотариален акт
8. Служебна бележка за недължими общински вземания
Такса: 10,00 лв.
Срок: 7 дни

Не се заплащат такси за технически услуги при:
1. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влазла в сила оценка;
2. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно – хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;
3. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите
4. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;
5. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия
6. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройствено положение на недвижимите имоти;
7. даване на предварителна информация по въпроси за техническото обслужване
8. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план.

 
< Prev   Next >