Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМИТЕЛНО- ПЧЕЛИ 1 Печат

 

Към наше писмо с изх.№ 15/03.05.2017 г.

 

Уведомяваме Ви, че поради неблагоприятните условия удължаваме третирането на пшеница до 16.05.2017 година включително.

.

    

 

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ”ТРАКИЯ” С.ТОПОЛИ

                           тел. 052740348                                факс: 052/740348

       Изх.№15/03.05.2017 г.                                                        

                                                                                    

   УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО      

    за     провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и     дезинсекционни мероприятия            

 

          

                В изпълнение на Наредба №13 от 2016 г.за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности,

 Ви уведомяваме:

1.От  09.05.2017 до 13.05.2017 г.   ще се проведе третиране на пшеница с продукт за растителна защита/препарат- „Артея 330 ЕК”. Карантинния срок е 45 дни, доза 50 мл на дка. .

Третирането се извършва срещу гъбни болести и вредители.

 2. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин са в масив на местност и на площ, както следва:

                а/  На  09,10.05.2017 г..  м-т Ачмите –     760 дка.

                б/  На  11.05.2017 г-  м-т „Корията” -       208 дка.

                в/  На  12.05.2017 г.   м-т „Дюсчелии” –  180 дка

                г/  На   13.05.2017 г.   м-т „Кюклюк”    -  308 дка.

2. Продуктът за растителна защита е включен  в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата,съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.               .

3.За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Георги  Казаков   -  тел. 052/740348.

4.За изпълнител на пръскането  - Вайдин Рашидов

5.Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на полето.   

            

 

Дата:.04.05.2017.г.                                    Подпис и печат:...........................

           

               

 
< Предишна   Следваща >