Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

            Днес 20.06.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ХИДРОСТРОЙ“ АД  за:

 

„Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци“ по чл. 15, т.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

П.П.:Преписката е на разположение за разглеждане в Кметство Тополи

 

 

 

 

 

 

 

 

        


     

 
< Prev   Next >