Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ОДИСЕЙ 41" ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 04.07.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ОДИСЕЙ 41“ ООД  за:

 

„Площадка за складиране и разкомплектоване на ИУМПС“ в ПИ с идентификатор 72709.60.316

 

 

 

 

 

 

 

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

                   И. Добрева

   

 

 
< Prev   Next >