Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Заповеди ТСУ обявление- отн.заповед №034/15.01.2019 г. на Главен архитект на Община Варна

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

обявление- отн.заповед №034/15.01.2019 г. на Главен архитект на Община Варна Print

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 034/15.01.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XII-5 „За складова и логистична дейност“ и УПИ XIII-17 „За складова и логистична дейност“, кв. 32 по плана на ЗПЗ – Варна, землище с. Тополи, одобрен със Заповед № Г-175/04.07.2017 г. на Заместник - кмета на Община Варна.

 Заповедтта може да бъде видяна в ТСУ в Кметство Тополи,Община Варна.

 
< Prev   Next >