Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други обявление- отн.Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

обявление- отн.Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна Print

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за IV-735 от кв. 32 по плана на с. Казашко, Община Варна /ПИ № 35211.501.148 по КК и КР на с. Казашко, Община Варна/, одобрен със Заповед № Р-40/30.04.1992 г. на Кмета на Община Варна.

 
< Prev   Next >