Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на “Екосейф“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 17.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “Екосейф“ ООД:

 

Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване в ПИ 72709.502.5 по КККР на село Тополи, общ. Варна

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

 
< Prev   Next >