Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за изработване на ПУП с ИП на Илко Желязков Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 22.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за изработване на ПУП с ИП на Илко Желязков:

 План за регулация и застрояване за УПИ XV-21,22,29 и УПИ XVI-22 „За озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“  в кв.12 по плана на ЗПЗ-ІІ част гр. Варна.

 

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
< Prev   Next >