Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ОВОС-Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екосейф“ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 23.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екосейф“ООД за:

 

 „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване“  в имот с идентификатор 72709.502.67.5 по КККР на село Тополи, община Варна.

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

               Й. Христов

     

 

 
< Prev   Next >