Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на ИЛКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 29.03.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) на ИЛКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ:

План за регулация и застрояване за УПИ XV-21,22,29 и УПИ XVI-22 „За озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“  в кв.12 по плана на ЗПЗ-ІІ част гр. Варна.

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

 
< Prev   Next >