Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „Хидрострой“ АД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 11.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „Хидрострой“ АД:

 „Добавяне на нови кодове  строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.61, урбанизирана територия, с площ 26 380 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“ с. Тополи, общ. Варна.

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И.Добрева

     

 
< Prev   Next >