Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 28.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:

  „Разширяване на производствената дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни) на площ от 13 дка“ в част от поземлен имот с идентификатор 72709.502.19, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, община Варна“.

 

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 

 
< Prev   Next >