Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 27.06.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД:

 „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.428, с площ 40 298кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност Клисе баир, с. Тополи, общ. Варна.

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
< Prev   Next >