Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ММС ИНК“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 16.09.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

  

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ММС ИНК“ ЕООД:

 

  „Изграждане на складова база и административна /офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 72709.12.116

 

    

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

 
< Prev   Next >