Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ПОЛИМИКС ВАРНА“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 23.01.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ПОЛИМИКС ВАРНА“ ООД:

   „Добавяне на летяща пепел в производството на бетон“ в съществуващ бетонов възел в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998, село Тополи, община Варна, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“

                1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
< Prev   Next >