Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 06.02.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:

 „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от дървесина“ в  поземлен имот с идентификатор 72709.516.1031, ЗПЗ с. Тополи, общ. Варна.

 

 

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 
< Prev   Next >