Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПОЛИМИКС ВАРНА“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

          Днес 17.02.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП)   на „ПОЛИМИКС ВАРНА“ ООД:

 

  „Добавяне на летяща пепел в производството на бетон“ в съществуващ бетонов възел в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998, село Тополи, община Варна, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“

 

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 

 
< Prev   Next >