Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Харта на клиента Print

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 


   Желанието на Кметската администрация е настоящата Харта да се превърне в действащ документ, който да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Тази Харта ще бъде актуализирвана, допълвана и коригирана, съобразно настъпилите промени в дейността ни  и съобразена с вашите изисквания.

   Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения.

   Искаме да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни:

·                Отзивчиви и компетентни служители;

·                Бързо  административно обслужване;

·                Приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

·                Предоставяне на  информация и съвети, които да ви помогнат да си изградите достатъчно точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите в районните и общински структури, както и за текущия етап на изпълнение на заявените от Вас услуги.

Когато трябва да бъдете обслужени ние :

·                 Ще се отнасяме с уважение към вас, ще бъдем честни и отзивчиви
·                 Ще се държим професионално
·                 Ще поемаме отговорност, когато ви обслужваме, като се грижим да правим всичко, което е необходимо
·                 Ще пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични данни
·                Ще се стремим всички наши документи :
- Да са напечатани и написани на ясен и разбираем език
- Да ви уведомяват ясно, ако има още нещо, което трябва да направите
- Да ви дават подходящи подробности за контакт с районната администрация

За да бъде представената от нас услуга максимално полезна за Вас, бихме желали:

·                Да се отнасяте към кметските служители с уважение. Няма да проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки.
·                Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани.
·                Да идвате навреме в обявените приемни дни и часове  
·                Да ни давате повече информация, ако ви помолим за това . ·                Да ни уведомявате за промени в обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото подавате молба.
·                Ако нямате уговорена среща, ще се опитаме да я организираме същия ден или възможно най-скоро.


Оплакване може да направите :

·                По телефон в Кметство Тополи или на факс 820813
·                Като дойдете лично в Кметство Тополи
·                Писмено – с официално регистриране в деловодството ни
·                Писмено – без регистриране в кметстката администрация - в специална кутия ·                По e-mail

   Вашите мнения и предложения може да ни пишете на адрес: с.Тополи, общ.Варна, ул. “Ал.Димитров”, № 31, тел.740935, тел./факс 820813

   За постигането на тези цели ние се задължаваме да спазваме следните стандарти:

Осигуряване на информация за гражданите и достъп до услугите

   Кметската администрация се ангажира да предоставя на всички потребители на административни услуги ясна, лесно разбираема, точна и  изчерпателна информация;

   За Ваше удобство в сградата на Кметство Тополи е поставено и информационно табло, на което е изложена най-важната и актуална информация.

  Механизъм за подаване на жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали 

   Потребителите на административни услуги, предоставяни от кметската администрация в Кметство Тополи имат възможност да подават жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали относно качеството на административното обслужване или конкретен служител по следните начини:
1. На адреса на кметството
2. На нашия e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
3.Чрез нашата интернет-страница

   По всички подадени жалби, оплаквания и сигнали нашата администрация се произнася в законово регламентираните срокове. Анонимно подадени жалби няма да се разглеждат.

  За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на административното обслужване.

   Отговорност

·                Ръководството на Кметство Тополи декларира, че се е ангажирало с подобряване на административното обслужване, повишаване квалификацията на своите служители и с изпълнение на посочените стандарти, за да удовлетвори високите изисквания на гражданите, като потребители на качествени административни услуги.
·                Ангажираме се да изпълняваме поетите задължения в процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на стандартите за обслужване.

   Нормативни актове, регламентиращи дейността на кметската администрация :

·                Конституция на Република България;
·                Административнопроцесуален кодекс;
·                Закон за достъп до обществената информация;
·                Закон за достъп до класифицираната информация;
·                Закон за защита на личните данни;
·                Закон за защита от дискриминацията;
·                Закон за гражданската регистрация;
·                Закон за местното самоуправление и местната администрация;
·                Закон за местните данъци и такси;
·                Други нормативни актове, регламентиращи дейността на кметската администрация