Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

         Днес 09.07.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров:

 „След одобряване на ПУП-ПРЗ и промяна статута на земята, изграждане на aвтосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили в проектен УПИ ІІІ-4, кв. 4 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи.

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Н. Николов