Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

          Днес 09.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров за:

 „Изграждане на аевтосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили“ в ПИ 72709.11.4 по КККР на ПЗ „Клисе баир“, землище  село Тополи, община Варна.

   

 

          1…………………….

                Е. Драганова

          2…………………….

                И. Добрева