Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ММС ИНК“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 05.10.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно  Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ММС ИНК“ ЕООД:

   „Изграждане на складова база и административна /офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 72709.12.116

           1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева