Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ЗАПОВЕД №0710 гр.Варна, 06.03.2023г. на Кмет на община Варна

 

 ЗАПОВЕД

№0710

гр.Варна, 06.03.2023г. 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.92, ал.З и чл.99б, ал.З от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл.140а, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г.

за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (НФЕСГР) и въз основа на съставения протокол № 1 от 28.02.2023г. от заседание на комисия, назначена със заповед № 0575/23.02.2023г. на Кмета на Община Варна

 НАРЕЖДАМ 


Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес: обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, ул. „Николай Христов" № 1 на лицето Недялка Железова Стоянова , с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.З, чл.99, ал.1 от ЗГР и във връзка с чл.140а, ал.4 от НФЕСГР.

Да се изпрати писмено уведомление на лицето Недялка Железова Стоянова за извършеното заличаване на основание чл.140а, ал.10 от НФЕСГР.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез обявяване на интернет страницата на Община Варна и на интернет страницата на Кметство „Тополи" - Община Варна.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд - Варна по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на нейното обявяване.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира нейното изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пейчо Пейчев - Заместник-кмет на Община Варна.

Заповедта да се връчи на Кмета на Кметство „Тополи" - Община Варна и деловодството.

Копие на заповедта на хартиен носител да се връчи чрез Териториално звено ГРАО-Варна на Главна дирекция ГРАО в МРРБ за автоматизирано заличаване на горепосочената адресна регистрация по настоящ адрес в регистъра на населението.

Копие на заповедта да се изпрати по служебната електронна поща на Пейчо Пейчев - Заместник-кмет на Община Варна, Секретар на Община Варна, Директорите на дирекции „Правно-нормативно обслужване" и „Информационно и административно обслужване". 


 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

        Днес 08.03.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП)   на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД:

 

  „Въвеждане на резервно гориво-дизел на парен котел с работно гориво природна газ“ в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206, село Тополи, община Варна.

 

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПОЛИМИКС ВАРНА“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

          Днес 17.02.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП)   на „ПОЛИМИКС ВАРНА“ ООД:

 

  „Добавяне на летяща пепел в производството на бетон“ в съществуващ бетонов възел в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998, село Тополи, община Варна, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“

 

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 13 - 16 of 69