Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за изработване на ПУП с ИП на Илко Желязков

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 22.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за изработване на ПУП с ИП на Илко Желязков:

 План за регулация и застрояване за УПИ XV-21,22,29 и УПИ XVI-22 „За озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“  в кв.12 по плана на ЗПЗ-ІІ част гр. Варна.

 

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение на “Екосейф“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 17.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “Екосейф“ ООД:

 

Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване в ПИ 72709.502.5 по КККР на село Тополи, общ. Варна

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

 
НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА    

Относно подаване на заявления за съществуващи и новоизградени кладенци за задоволяване на собствени потребности, разположени в населените места и селищните образования, съгл. Заповед №3221/нова/ считано от 08.10.2021г. същите се подават в районните и селищни кметства, като контролът се осъществява на местна почва.

Заповед №3221/08.10.2021г. в този смисъл може да бъде разгледана в цялост на таблото за обяви в Кметство Тополи. 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 32 of 56