Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на “ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 11.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД:

 

„Преустройство на  парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов“  в имот № 000206, землището на с. Тополи, общ. Варна.

 

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

          Днес 09.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров за:

 „Изграждане на аевтосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили“ в ПИ 72709.11.4 по КККР на ПЗ „Клисе баир“, землище  село Тополи, община Варна.

   

 

          1…………………….

                Е. Драганова

          2…………………….

                И. Добрева

     

 

 
Уведомление за инвестиционно предложение на “Стили роуд“ ЕООД

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 03.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “Стили роуд“ ЕООД:

 „Рециклиране на строителен отпадък с код 170302, съхраняване и оползотворяване в производство на асфалтови смеси в ПИ 72709.502.428,  по КККР на  с. Тополи.

   

         1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Н. Николов

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 5 - 8 of 24