Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Заповеди ТСУ Съобщение за узаконяване на строежи

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Съобщение за узаконяване на строежи Print
СЪОБЩЕНИЕ
 
за  УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖИ, изградени до 26.07.2003 г.
 
            Администрацията на Кметство Тополи при Община Варна ви съобщава, че съгласно §127 и §184 от ЗУТ:
(1) Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение за търпимост от Главния архитект.
 
(2) Строежи извършени незаконно до 26.07.2003 г. и незаявени за узаконяване до този срок, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби на ЗУТ.
 
(3) Производството по узаконяване на незаконно извършените строежи започва по заявление от собственика до Главния архитект, подадено в срок до 26.11.2013 г.
 
(4) В едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на който Главният архитект изисква необходимите документи за узаконяването и определя срок за представянето им.
 
(14) Производствата по заявленията за узаконяване на строежите се приключват в срок до 26.11.2014 г.
 
(15) Незаконните строежи, които не са заявени за узаконяване в срок или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, се премахват.
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЗАКОНЯВАНЕТО:
 
(5) При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато Главният архитект прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за премахване на незаконния строеж.
 
(6) Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Ако строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат съгласно изискванията на чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.
(7) За незаконно извършените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.
 
(8) Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване.
 
(9) Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. За вписване на неверни данни в декларациите лицата носят наказателна отговорност.
 
(10) За сроковете за съгласуване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване и за издаване на актове за узаконяване, за съобщаването на издадените актове за узаконяване или на отказите да се издадат такива актове, за обжалването им по законосъобразност и за уведомяването на съответните регионални дирекции се прилагат изискванията на глава осма от ЗУТ.
 
(11) Актовете за узаконяване заедно с инвестиционните проекти - заснемане за узаконяване, както и отказите за узаконяване подлежат на обжалване пред Началника на РДНСК – Варна.
 
(12) За незавършените части на строежа се съгласува инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред.
 
(13) При отчуждаването на търпими строежи и на узаконени строежи те се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред.
 
 
 
 
 
< Prev