Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Заповеди ТСУ Кадастрална карта с.Тополи

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Кадастрална карта с.Тополи Print

Държавен вестник бр.100/05.12.2014г.

 

67. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Тополи, община Варна, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите,ползвани при създаването им.

 
< Prev   Next >