Menu Content/Inhalt

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Отдел БКС Print
   ОТДЕЛ”БКС” Ø     Ст. Специалист „БКС”Ø     Изпълнител „БКС”  
Основни наредби, с които се работи:
  • Наредбата за обществения ред на Община Варна
  • Правилник за управлението, реда и надзора на етажната собственост
  • Ред за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна
  • Закон за устройство на територията
  • Наредба за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
  • Наредба за управление на дейностите, свързани с образуването и третирането на отпадъци
  • Наредба за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти  и др. нормативни актове
   Отдела следи за състоянието на улиците, тротоарите, зелените площи, подземните проводи/ел. проводи, ВиК, телефонизация/, организацията на сметосъбирането.Следи за спазване на наредбите на Община Варна.Работи с жалби на граждани, отнасящи се до аварии.

Извършва проверки произтичащи от правомощията в посочените Наредби и др. подзаконови нормативни актове.
   Съставят се констативни протоколи /предупредителни/ с конкретни описания за нарушенията и срок за отстраняване.
   Съставят се констативни протоколи, които се изпращат в Община Варна за издаване на наказателно постановление /глоби от 50 до 500 лв./.
   При маловажни случаи се съставя глоба по фиш, съгласно действащите разпоредби / глоби от 5 до 50 лв - заплащани в момента на нарушението/.
   Сектора работи в тясно взаимодействие с органите на МВР, РИОКОЗ,  РИОИСВ, РВМС.

 

 
Услуга  Издаване на удостоверение за регистрация на домашни кучета
Нормативна уредбаНаредба за обществения ред на Община Варна
Необходими документиЗаявление по образец, ветеринарно-медицински паспорт, № на микрочип
Таксасъгл.  чл. 74 Г от Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ /чл. 9 от ЗМДТ/

Еднократна такса 

за издаване на удостоверение5,00 лв.

Годишна такса

за притежаване на куче 10,00 лв.
     
Услуга  Издаване на заявки за пътуване на лица над 70 год.
Нормативна уредбаРешение на Общински съвет – Варна, заповед на Кмета на Община Варна
Необходими документиДокумент за самоличност
Не се заплаща такса.
 
Next >