Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на „Инжстройинженеринг“ЕООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „Инжстройинженеринг“ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 20.05.2019г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Инжстройинженеринг“ЕООД за:

 

„Обособяване на площадка за съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 19 12 09 в ПИ № 72709.502.48 в землището на село Тополи, община Варна“

 
< Prev   Next >