Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на „Бон Марин Холдинг“ АД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „Бон Марин Холдинг“ АД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес 12.07.2019г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Бон Марин Холдинг“ АД за:

 

„Изграждане на хранилище за дизелово гориво и противопожарен сектор с разделителна колонка“ в ПИ № 72709.512.196 в землището на село Тополи, община Варна.

 

 

 
< Prev   Next >