Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други ЗАПОВЕД-временни противоепидемични мерки на територията на село Тополи считано от 13.11.2020 до 30.

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ЗАПОВЕД-временни противоепидемични мерки на територията на село Тополи считано от 13.11.2020 до 30. Print

З А П О В Е Д

 №  63 /

12.11.2020г.

              На основание чл.46 т.8 и т.9 от ЗМСМА; Заповед № РД-01-651/11.11.2020г на Министъра на Здравеопазването;  чл.120б от КТ и във връзка с повишената епидемиологична обстановка на територията на населеното място

  Н А Р Е Ж Д А М :

                 I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на село Тополи считано от 13.11.2020  до 30.11.2020 г.:

  1.    Преустановяват се всякакви масови мероприятия, репетиции и школи на територията на село Тополи;

2.    На пазари и тържища изложени на открито да се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1.5м;

3.    Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си като допускат лица на и над 65- годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 08.00ч и 10.00 ч.В посочените часове не се допускат лица под 65- годишна възраст.

4.    В сградата на Кметството се допускат само лица при крайна необходимост само с предпазни маски и след дезинфекция;

5.    В сградата на Кметството е задължително провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения , в т.ч. дезинфекция, проветряване  и спазване на личната хигиена.

6.    Абсолютно се забранява допускането на служители и граждани с прояви на остри заразни заболявания.

7.    Да се сформират два екипа със служители, които ще се редуват и през един ден ще работят от разстояние без да се променят другите условия по трудовият договор и без да се нарушава ритъма на работа.

8.    Служителите чиято дейност не е свързана с пряко обслужване на населението работят при непроменени условия.  

9.    При възможност обслужването на граждани се осъществява на изнесено гише.

           

          За отговорник определям: Гл.експерт „ТА“- Зорница Георгиева .

                Настоящата заповед  да се сведе до знанието на всички служители в кметската администрация за сведение и изпълнение.

   Благовест Георгиев

              КМЕТ

 
< Prev   Next >