Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на ОП "Управление на проекти и озеленяване""

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на ОП "Управление на проекти и озеленяване"" Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

          Днес 20.04.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“:

 „Увеличаване количеството на вече разрешен отпадък на площадка за временно съхранение на гуми и пластмаса за извършване на дейност с код R 13- съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване  до събирането им. В имот с идентификатор 72709.502.387 по плана на местност „Абоба“, землище  село Тополи, община Варна.

 

  

 

 

 

 

          

 
< Prev   Next >