Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

         Днес 26.04.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД:

 

„Разширяване на производствената дейност на съществуващ цех, с разнообразяване на асортимента на произвежданата продукция“ в УПИ ІІІ-79, кв.2 по плана на  землище  село Тополи, община Варна.

 

 
< Prev   Next >