Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложени„Нова сграда на детска градина №48 „Ран Босилек“, с. Тополие Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

          Днес 05.07.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи


                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна, чрез Галина Делчева Петрова, гл. експерт „Строителство“, дирекция „образование и младежки дейности“, Община Варна за:

 

„Нова сграда на детска градина №48 „Ран Босилек“, с. Тополи, община Варна в УПИ ІІ- „за нова детска градина“, кв. 36 по плана на с. Тополи (ПИ 72709.501.250) община Варна, ул. „Здравец“ №1 за 6 групи“

 

                                                                                                   1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

               Н. Николов

     

 
< Prev   Next >