Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УИП "С.Г.ГРУП" ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 21.01.2020г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, Община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  Кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, Кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на Kметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на Kметство Тополи, а именно

 

Уведомление за инвестиционно предложение на „С.Г.Груп“ ООД за:

 

„Изграждане на промишлен комплекс в ПИ №72709.53.73 местност „Арпалъка“ в землището на село Тополи, община Варна“

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

                Н. Николов

 
< Prev   Next >