Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на Стоян Иванов Георгиев

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 12.11.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Стоян Иванов Георгиев:

 

„ПУП-ПРЗ за ПИ 72709.23.27 по КККР на  с. Тополи, общ Варна  „За производствено-складови и обслужващи дейности“, местност „Кайнака“.

 

        1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екарисаж Варна“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 21.09.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) на „Екарисаж Варна“ ООД за:

„Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлвоатация на един парен котел(резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов пнарен котел с работно гориво природна газ и подмяна на действащия котел на природна газ с нов“ в имот № 000206, землище  село Тополи, община Варна.

 

 

        1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Варна и инвеститор “НИТИ ЕКСПРЕС“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 12.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Община Варна и инвеститор “НИТИ ЕКСПРЕС“ ЕООД:

 „За изграждане на кръстовище между улица от о.т. 8 до о.т.23 по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна и път І-2 (Русе-Варна) при км 195+962.71“  в имот № 000206, землището на с. Тополи, общ. Варна.

 

   

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                                                                                                        И. Добрева
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 Next > End >>

Results 45 - 48 of 67