Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на “Стили роуд“ ЕООД

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 03.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “Стили роуд“ ЕООД:

 „Рециклиране на строителен отпадък с код 170302, съхраняване и оползотворяване в производство на асфалтови смеси в ПИ 72709.502.428,  по КККР на  с. Тополи.

   

         1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Н. Николов

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

         Днес 09.07.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Милчо Димитров:

 „След одобряване на ПУП-ПРЗ и промяна статута на земята, изграждане на aвтосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили в проектен УПИ ІІІ-4, кв. 4 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи.

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Н. Николов

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на общинско предприятие „Управление на проекти и озел

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 07.07.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“  за:

 „Увеличаване количеството на вече разрешен отпадък на площадка за временно съхранение на гуми и пластмаса за извършване на дейност с код R 13- съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване  до събирането им. В имот с идентификатор 72709.502.387 по плана на местност „Абоба“, землище  село Тополи, община Варна.

 

                   1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

               Н. Николов

     

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 Next > End >>

Results 49 - 52 of 66