Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Печат

Решение № ВА-25/ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка  e на разположение за преглеждане в Кметство Тополи/ вх.№РД17008622тпл/03.05.2017

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

             Днес 04.05.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС  на планове и програми, чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място, а именно Решение № ВА-25/ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за:

 „Пункт за техническо обслужване, съхранение, ремонт, поддържане на автомобили и селскостопанска техника, монтаж, демонтаж и баланс на гуми“ в поземлени  имоти с идентификатори 72709.41.59, 42709.41.94, 72709.41.101 по КККР на с. Тополи, общ. Варна.

Подписали: Е.Драганова, И.Демирова

 
 

         

              

 
< Предишна   Следваща >