Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 03.10.2020г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Пресбетонел“ ЕООД за:

 

„Оползотворяване на отпадък с код 100601-шлаки от първи и втори етап на производство(фаялит) в производството на бетонови смеси за производство на бетонови изделия“ в УПИ № XVI-19,62,кв.1 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, землище  село Тополи, община Варна.

 

 

 

 

 

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

               Н. Николов

 
< Prev   Next >