Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на “Стили роуд“ ЕООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на “Стили роуд“ ЕООД Print

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 03.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “Стили роуд“ ЕООД:

 „Рециклиране на строителен отпадък с код 170302, съхраняване и оползотворяване в производство на асфалтови смеси в ПИ 72709.502.428,  по КККР на  с. Тополи.

   

         1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Н. Николов

     

 
< Prev   Next >