Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на “ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на “ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 11.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД:

 

„Преустройство на  парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов“  в имот № 000206, землището на с. Тополи, общ. Варна.

 

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
< Prev   Next >