Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

   

         Днес 25.01.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:

 „Разширяване на производствена дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни) в част от УПИ XVI-19, 62, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир“, землище село Тополи, общ. Варна

 

 

 

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
< Prev   Next >