Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за ИП на „Хидрострой“ АД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „Хидрострой“ АД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 05.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „Хидрострой“ АД:

 

 Обосособяване  на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ по чл.20, ал.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
< Prev   Next >