Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за ИП на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 01.11.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД:

   „Монтаж на надземен резервоар за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
< Prev   Next >