Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА“ООД:

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА“ООД: Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л 

 

         Днес 01.02.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА“ООД:

 „Увеличаване площта на имота на съществуваща площадка за извършване на дейности с отпадъци и разширяване дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), строителни отпадъци и отпадъци с код 15 01 10*  на площадка с местонахождение село Тополи, община Варна, Западна промишлена зона, ПИ с идентификатор 72709.516.1021,72709.516.1022,72709.516.1023“

 

            1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 

 
< Prev   Next >