Menu Content/Inhalt

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Сектор "Поземлена реформа" Print
    • Сектор "Поземлена реформа"

 1. Издаване на скица по §4 (скица за съд)
Необходими документи:
1. Заявление по образец – бланка

2. Документ за самоличност
3. Документ за собственост на имота
4. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
5. Служебна бележка за задължения към Община Варна
6. Пълномощно/в случаите когато заявителя не е собственик на имота/
Такса:  до 7 дни - 15,00 лв.
           до 5 дни - 30,00 лв.
           до 3 дни - 45,00 лв.

Таксата се заплаща при подаване на заявлението
Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/
 

2. Заявление за въвод за имот по одобрен план на новообразувани имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Необходими документи:
1. Заявление по образец – Бланка-1/едно лице/   Бланка-2/няколко лица/
2. Документ за самоличност
3. Заповед за придобиване на собствеността
4. Протокол за трасиране
5. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
6. Пълномощно/в случаите когато заявителя не е собственик на имота/
Такса: 80,00 лв.
Срок: 30 дни
 Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/
  

3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в одобрен план на новообразувани имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Необходими документи:
1. Заявление по образец 
2. Документ за самоличност
3. Документ за собственост /нотариален акт, заповед за придобиване на собствеността,   съдебно разрешение, протокол за въвод във владение и др./
4. Скица на недвижимият имот
5. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
6. Пълномощно/в случаите когато заявителя не е собственик на имота/
Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/
  

4. Отразяване на изменение на плана на новообразуваните имоти и придружаващата го документация в CAD формат и вписване на регистрите
Необходими документи:
1. Заявление по образец – Бланка
2. Документ за самоличност
3. Проект за изменение на плана на новообразувани имоти
4. Пълномощно/в случаите когато заявителя не е собственик на имота/
Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/   

5. Процедиране на преписка за прокарване на временен път (право на преминаване) – чл. 36 от ЗОСИ
Необходими документи:
1. Заявление по образец – бланка
2. Документ за самоличност 
3. Документ за собственост / решение на Поземлена комисия за възстановяване на правото на     собственост, съдебно разрешение, протокол за въвод във владение и др.) – оригинал и копие
4. Скица на недвижимия имот с указан начин на преминаване през чужд имот
5. Оценка на лицензиран оценител на недвижими имоти
Технология на извършване: Гл.спец.”ПР” /стая 2/
  

6. За издаване на служебна бележка
Необходими документи:

1. Заявление по образец
бланка
2. Документ за самоличност
3. Документ за собственост
4. Удостоверение за наследници5. Скица
Такса: 10,00 лв.
Срок: 7 дни
Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/  

7. За издаване на удостоверения по искане на ВРС и ВОС
Необходими документи:

1. Заявление по образец
бланка
2. Документ за самоличност
3. Удостоверения от съответния съд - оригинал
Такса:  10,00 лв.
Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/  

8. Копие на документи от архива
Необходими документи:
1. Заявление свободен текст до Кмета на с.Тополи

2. Документ за самоличност
3. Документ за собственост
Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/  

9. Регистрация на пчелни семейства
Необходими документи:
1. Заявление свободен текст до Кмета на с.Тополи

2. Протокол за извършен профилактичен преглед
Такса:Не се заплаща
Технология на извършване:  - Гл.спец.”ПР” /стая 2/

 

     
 
< Prev