Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други ПУП - ВЕС ТРАНС ЕООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ПУП - ВЕС ТРАНС ЕООД Print

 

З А П О В Е Д

Г 195

гр. Варна, 27.06.2018 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Заповеди №№ 042/17.02.2017г. и 353/27.09.2017г. на Главния архитект на община Варна за допускане изработването на проект на ПУП-ПРЗ, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, в условията на чл. 103, ал. 6, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, като се съобразих с Решение на ЕСУТ, изразено в т. 37 от Протокол № 15/17.04.2018г., като взех предвид административна преписка рег. № АУ104524ТПЛ/24.11.2016г. от „Вес Транс“ ЕООД и на основание Заповед № 4786/25.11.2015 г. на Кмета на община Варна

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ I-59 „За обекти за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, кв. 41 по плана на с.Тополи, Община Варна (ПИ № 72709.42.59 по КК на с.Тополи), така както е показано с черен, червен и син цвят в графичната част, представляваща неразделна част от настоящата заповед (Приложение №1)

           На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ одобреният подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Кметство Тополи и заповедта да се обяви на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131 от ЗУТ.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

 


 

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

НА ОБЩИНА ВАРНА:                                            _______________________

                                                                                  Пейчо Пейчев

 

 

 

 

 

 

 

Секретар на Община Варна:                           __________________________

                                                                           Нора Момчева

 

Главен архитект на Община Варна:                 __________________________

                                                                           арх. Виктор Бузев

 

Директор дирекция ПНО:                               __________________________

                                                                           Момчил Йондров

 

Директор дирекция АГУП:                              __________________________

                                                                           арх. Десислава Борисова

 

Главен юрисконсулт дирекция АГУП:                __________________________

                                                                           Иглика Стамова

 

 

 

 
< Prev   Next >